Onze privacyverklaring

 Wij hechten veel belang aan je privacy, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Je gegevens, die we verzamelen via jouw lidmaatschap bij ACLVB of die we verkregen van jou na opvraging behandelen we als strikt vertrouwelijke informatie. Ons privacy beleid is dan ook helemaal GDPR-conform.

 

Wat is GDPR?

 GDPR, de General Data Protection Regulation, is de nieuwe Europese privacywetgeving voor het beheer en de bescherming van persoonsgegevens. Het belangrijkste doel van de wet is om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer) niet misbruikt worden of in verkeerde handen terecht komen. Deze nieuwe wetgeving legt hiervoor strenge richtlijnen op aan alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens. Verder zorgt de wetgeving ervoor dat Europese burgers meer controle krijgen over hoe hun gegevens gebruikt worden.

Enerzijds heb je als lid van de ACLVB ons jouw gegevens bezorgd of misschien heb je deze doorgegeven via email aan de hand van onze nieuwsbrief. Bedankt daarvoor!

 

Wij benadrukken dat persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, gekwalificeerd worden als gevoelige persoonsgegevens. Wij zorgen er dan ook voor dat onze informaticasystemen voldoende beveiligd zijn en onze collega’s die ermee omgaan bewust zijn van de draagkracht van deze beveiligingsregels.

Jouw privacy is voor ons belangrijk. Het doel van deze Privacyverklaring is om jou te informeren over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 05/06/2019

  

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 

Informeren:
Wij willen je als Colruyt Group collega die een lidmaatschap heeft bij ACLVB informeren. We doen dit onder meer aan de hand van een nieuwsbrief waarvoor we jouw e-mail adres gebruiken.

 

Rol als mandataris vervullen:

Om onze rol als mandataris te vervullen hebben we jouw persoonsgegevens nodig die we vanuit uw lidmaatschap van het ACLVB verkregen hebben. Daarvoor beschikken we onder meer over

●       uw identiteitsgegevens

●       uw emailadres

●       uw telefoonnummer

Wie verwerkt deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden intern enkel door de bevoegde mensen gebruikt.
Deze werden opgeleid in de GDPR richtlijnen.

Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen naar onbevoegde instellingen, diensten, andere organisaties of personen.
 

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens moeten in principe worden gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Indien u geen lid meer bent van ACLVB worden al uw gegevens onmiddellijk gewist. Indien u geen communicaties meer wenst te ontvangen zullen wij dit natuurlijk respecteren maar worden uw gegevens bijgehouden ter archivering.

 

Wat zijn uw rechten?

U kan steeds vragen om uw persoonsgegevens in te kijken en te laten verbeteren of wissen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u steeds terecht bij onderstaande emailadres info@deblauwecollegas.be

 

Waar kunt u terecht indien u een klacht heeft?

Indien u een klacht heeft in verband met de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens, dan kunt u steeds terecht bij onderstaande emailadres waar we verder zullen helpen info@deblauwecollegas.be

Indien u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be.

 

                                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Notre déclaration de confidentialité

 

Nous accordons beaucoup d’importance à la confidentialité de vos données et nous continuerons à le faire à l’avenir.
Ces données, que nous collectons auprès de la CGSLB ou que vous nous communiquez, sont utilisées de manière strictement confidentielle. Notre politique de confidentialité est conforme à la règlementation GDPR.

Qu’est-ce que le GDPR ?

GDPR, le General Data Protection Regulation, est la nouvelle règlementation européenne en matière de gestion et protection des données personnelles. L’objectif poursuivi par cette règlementation est d’éviter l’utilisation abusive d’informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone) ou que celles-ci ne tombent entre de mauvaises mains. Cette nouvelle règlementation fixe des directives pour toutes les entreprises confrontées à l’utilisation de données personnelles. De plus, elle contribue à renforcer le contrôle que les citoyens européens ont sur l’utilisation de leurs informations personnelles.

En tant que qu’affilié(e) à la CGSLB, vous avez communiquez vos données personnelles au syndicat ou peut-être l’avez-vous fait en répondant à notre newsletter. Ce dont nous vous remercions !

Nous insistons sur le fait que les données personnelles mentionnant votre adhésion à un syndicat sont qualifiées comme étant des « données personnelles sensibles ». Nous faisons donc en sorte que nos systèmes informatiques soient suffisamment sécurisés et rappelons à nos collègues devant utiliser ces systèmes l’existence de règles de sécurité.

La confidentialité de vos données nous est importante. L’objectif de cette déclaration de confidentialité est de vous informer sur la manière avec laquelle nous utilisons vos données personnelles ainsi que sur vos droits en matière de données personnelles.

Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée. Celle-ci l’a été pour la dernière fois à la date du 05/06/2019.

Pourquoi avons-nous besoin de vos données personnelles ?

Vous informer :
En tant que collègue au sein de Colruyt Group affilié(e) à la CGSLB, nous souhaitons vous tenir informé(e). Nous le faisons, entre autre, au moyen d’une newsletter. Raison pour laquelle nous utilisons votre adresse mail.

Remplir notre rôle de mandataire :

Afin de remplir notre rôle de mandataire, nous avons besoin d’accéder aux données personnelles dont vous avez fait part à la CGSLB. Nous disposons, entre autres,

●     Des données en lien avec votre identité

●     De votre adresse mail

●     De votre numéro de téléphone


Qui utilise ces données ?

Vos données personnelles sont utilisées en interne exclusivement par des personnes y étant autorisées. Celles-ci sont formées aux directives de la règlementation GDPR.

Nous n’enverrons jamais vos données personnelles à des organismes, services, autres organisations ou personnes ne devant pas y avoir accès.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

En principe, vos données personnelles sont effacées à partir du moment où elles ne nous sont plus d’aucune utilité pour remplir l’objectif justifiant leur conservation.

Dans l’hypothèse où vous ne seriez plus membre de la CGSLB, vos données seraient immédiatement effacées. Si vous ne souhaitiez plus recevoir nos communications, nous respecterions naturellement votre choix mais conserverions vos données à titre d’archivage.

Quels sont vos droits ?

Vous pouvez en tout temps demander à consulter vos données personnelles, corriger celles-ci ou les supprimer.

Vous souhaitez faire valoir ces droits ? Veuillez nous en faire part en envoyant un courriel à l’adresse info@lescolleguesbleus.be.

Comment nous adresser une plainte ?

Si vous souhaitez nous adresser une plainte en rapport avec l’utilisation et la conservation de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter en envoyant un courriel à l’adresse info@lescolleguesbleus.be.

Si vous estimez que l’utilisation de vos données personnelles contrevient à la règlementation GDPR, vous pouvez introduire une plainte auprès de l’autorité de surveillance : www.privacycommission.be.