test backup

1.    BBTK: wat is het exact aantal medewerkers voor Dreamland en Dreambaby en het percentage van geïmpacteerde medewerkers?

Dreamland had op 19 april (gisteren) 642 contracten onbepaalde duur, 19 contracten bepaalde duur in de verkoop en 8 contracten bepaalde duur in de logistiek. Dit brengt het percentage van betrokken medewerkers binnen Dreamland op 22,4%. De contracten bepaalde duur die eindigen in 2024 werden meegenomen in de intentie van 150 medewerkers bij Dreamland.

Dreambaby had op 19 april (gisteren) 304 contracten onbepaalde duur en 6 contracten bepaalde duur in de verkoop. Dit brengt het percentage van betrokken medewerkers binnen Dreambaby op 13,5%. Alle contracten bepaalde duur zullen een einde nemen in de loop van 2023.

2.    ACLVB: Kunnen medewerkers ook de slides krijgen?

Ja, wij zullen de slides beschikbaar maken via de valven en digitaal. Ze zijn louter voor intern gebruik.

3.    ACLVB: Zal ToyChamp deelnemen aan de vergaderingen van de bijzondere ondernemingsraden?

Nee, de bijzondere ondernemingsraden zijn in het kader van de Wet Renault. Uiteraard zullen er vragen zijn rond ToyChamp en we zullen kijken waar we deze het best beantwoorden (bv. gewone ondernemingsraad).

4.    ACLVB/BBTK/ACV: Wat is de potentiële impact van de aandelenverkoop op het sociaal overleg?

De aandelenoverdracht op zich wijzigt niets aan het sociaal overleg. Sociale overlegorganen (OR/CPBW/SD) wijzigen niet door de aandelenoverdracht en blijven ongewijzigd tot aan de volgende sociale verkiezingen.

De TBE Dreamland-Dreambaby blijft ongewijzigd tot aan de volgende sociale verkiezingen. Na de sociale verkiezingen zal Dreamland nv niet langer tot de Colruyt Group behoren en zullen zij ook geen TBE meer vormen met Dreambaby. Uiteraard zal Dreamland nv wel zelf sociale verkiezingen dienen te organiseren en zullen zij hun eigen syndicale delegatie hebben.

5.    ACV: Mogen de leden van de syndicale delegatie aansluiten bij de bijzondere ondernemingsraden?

Nee, de syndicale delegatie is bevoegd voor het sociaal plan indien de raden van bestuur zouden beslissen om effectief over te gaan tot een collectief ontslag, na afronding van de informatie- en consultatiefase. Deze informatie- en consultatiefase is de bevoegdheid van de ondernemingsraad.

6.    ACV: Wie zal in de toekomst de lonen betalen? Colruyt of ToyChamp?

Het loon zal, net zoals vandaag, betaald worden door Dreamland nv.

7.    ACV: Waarom werd gekozen voor de verkoop van 75% van de aandelen?

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad toelichten.

8.    BBTK: ToyChamp zet in op beleving en fysieke winkels. Zal Dreamland zich in de toekomst ook zo positioneren?

Click2Brick is momenteel onze strategie en is gelijkaardig aan de strategie van ToyChamp. We kunnen hierover nog geen uitspraken doen op de lange termijn maar momenteel houden wij onze strategie aan.

9.    Gaan de andere OU’s van Colruyt in de toekomst nog diensten leveren voor Dreamland?

Vandaag spreken we enkel van een principeakkoord met ToyChamp. De komende weken en maanden zullen er nog gesprekken plaatsvinden met ToyChamp om uit te klaren welke diensten in de toekomst nog dienen geleverd te worden door Colruyt Group nadat de aandelenoverdracht voltooid is.

10. BBTK: Hoe zullen de medewerkers de verkoop merken?

We zullen tijdens de volgende vergadering een overzicht bezorgen van de elementen waar we vandaag al zicht op hebben. Uiteraard zal dit geen exhaustieve lijst zijn en zal dit afhangen van de finalisering van de overeenkomst met ToyChamp.

11. ACV: Gaan de medewerkers loonelementen verliezen omdat Dreamland geen deel meer zal zijn van Colruyt Group?

Tot de dag van de overdracht van de aandelen, verandert er niets. Vanaf de overdracht van de aandelen behouden alle werknemers van de NV Dreamland het maandloon en de loons- en arbeidsvoorwaarden die gelden binnen paritair comité 311 en binnen de NV Dreamland.

Een aantal arbeidsvoorwaarden specifiek gelinkt aan Colruyt Group zullen door de aandelenoverdracht niet langer van toepassing kunnen zijn, nl. de winstdeelname en personeelskorting bij CLP. Hierover wordt tijdig informatie verschaft.

12. ACV: Is de aandelenoverdracht gelinkt aan het collectief ontslag?

Neen, ToyChamp was op geen enkele wijze betrokken bij de intentie tot collectief ontslag. De intentie tot collectief ontslag staat volledig los van de intentie tot participatie en is genomen door de huidige raad van bestuur van Dreamland nv en de raad van bestuur van Dreambaby nv. De intentie tot collectief ontslag is erop gericht omdat we overtuigd zijn dat we op korte termijn maatregelen moeten nemen om de onderneming levensvatbaar te houden. De intentie tot participatie is een samenwerking op de lange termijn die wij wensen te formaliseren in het 4de kwartaal dit jaar.

13. ACLVB: We zijn enigszins verbaasd over de slechte cijfers aangezien de cijfers voorgesteld op de EFI licht positief waren.

De cijfers voorgesteld op de EFI zijn het resultaat van financiële transacties maar zijn geen afspiegeling van de operationele winstgevendheid.

Deze cijfers werden wel elke maand gecommuniceerd op de share&growth sessies.

14. ACLVB: Vandaag functioneert Finco als bank. Hoe zal dit in de toekomst werken?

In de toekomst zal ToyChamp verantwoordelijk zijn voor de financiën van Dreamland nv.

15. BBTK: Hoe groot is de kans dat de verkoop aan ToyChamp niet doorgaat?

Die kans lijkt ons zeer klein. Het is te vergelijken met een compromis bij de koop van een huis. Als de verkoop niet zou doorgaan, dan zullen wij na het doorlopen van de Wet Renault de activiteiten zelf verderzetten.

16. ACLVB/BBTK: Zal ToyChamp zelf kapitaal in Dreamland investeren of zullen zij de balans overnemen zoals deze nu is?

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad toelichten.

17. ACLVB: In hoeverre zijn er nog alternatieven om de winkels toch open te houden? Kan er op andere plaatsen kosten bespaard worden?

Alles werd onderzocht. Het is jammer genoeg een en-en-verhaal. Wij zullen de onderzochte pistes meer in detail toelichten tijdens een volgende ondernemingsraad.

18. BBTK/ACLVB: Kan er per winkel die gesloten zou moeten worden een onderbouwde uitleg gegeven worden? De mensen willen begrijpen waarom hun winkel erbij zit. Kan er ook meegegeven worden hoeveel mensen momenteel in deze winkels werken?

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad meer in detail toelichten.

19. BBTK: Wat gebeurt er met Dreamland Tongerlo als de babycorner verdwijnt? Wij hadden dit cijfer nodig.

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad toelichten.

20. BBTK: Bestaat de mogelijkheid dat Dreambaby ook verkocht zal worden?

Dit is vandaag niet aan de orde.

21. ACLVB: Wat zal er gebeuren met de reeds genomen acties (reductie assortiment, prijszetting, …)? Er is geen draagvlak bij de mensen om dit verder te zetten.

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad toelichten.

22. Gaan er zaken teruggeschroefd worden?

De intentie tot collectief ontslag zou uiteraard een impact hebben op onze manier van werken. We gaan in de toekomst anders moeten werken en sommige zaken zullen we niet meer doen. Dit wordt momenteel door de Directie van Dreamland verder uitgewerkt. Ook de toekomstige samenwerking met ToyChamp zou uiteraard bepaalde synergiën kunnen creëren.

23. BBTK: Die mogelijke synergiën boezemen de mensen angst in. Bv. de locatie van het distributiecentrum. Zal het distributiecentrum in Laekebeek blijven?

De locatie van het distributiecentrum van ToyChamp is vooral gericht op Nederland. De locatie van de Dreamland winkels is verdeeld over heel België en daarvoor is ons distributiecentrum beter geschikt. Wij voorzien dus geen verhuis van het distributiecentrum.

24. ACLVB: Is de intentie niet te drastisch als de verkoop niet doorgaat?

Dreamland had een te grote overhead (structuur boven de winkels) en deze intentie is noodzakelijk en realistisch, ook indien de beoogde verkoop toch niet zou doorgaan. We zullen anders moeten gaan werken; sommige taken niet meer doen of op een andere wijze doen.

25. BBTK: Er is een vrees dat na de verkoop nog eens ontslagronde zal volgen.

De intentie nu is nodig én doortastend. Een verdere reductie van het aantal personeelsleden daarna lijkt ons niet realistisch maar hierover kunnen we geen beloftes doen.

26. ACLVB: Het is essentieel dat ToyChamp zijn toekomstvisie eens komt toelichten.

We zullen kijken hoe we dit kunnen organiseren van zodra dit juridisch mogelijk is.

27. BBTK: Komt er een nieuw masterplan voor Dreambaby? Iedereen koopt zijn lijsten nu leeg.

Er werden communicaties uitgestuurd naar de klanten om hen gerust te stellen en te bevestigen dat er voor hen niets verandert. De genomen acties in het masterplan zullen verdergezet worden.

28. ACLVB: We weten dat de winkel van Hasselt zal sluiten maar ook in de andere winkels van Dreamland is er een impact op de tewerkstelling. Is het mogelijk een overzicht van het aantal geïmpacteerde medewerkers per winkel te krijgen en de basis waarop deze beslissing genomen werd?

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad meer in detail toelichten. Er is echter op dit moment nog geen beslissing genomen.

29. BBTK: Klopt het dat de impact in de winkels bij Dreambaby niet noodzakelijk in de gesloten winkel is, maar wel in de omliggende regio?

Dit klopt, we zullen dit voor Dreambaby per regio bekijken, maar ook hierover is nog niets beslist. Voor Huy: Herstal/Namur. Voor Beveren: Lochristi. Voor Tienen: Leuven. Voor Drogenbos: Dilbeek/Halle. Voor Vilvoorde: Zaventem/Mechelen.

30. BBTK/ACLVB: Op welke basis zal gekozen worden wie zou moeten vertrekken?

Pas na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure zullen wij beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zullen wij ook duidelijkheid kunnen verschaffen over de criteria en de betrokken medewerkers. Voorlopig is er echter nog geen beslissing genomen. We kunnen wel al meegeven dat we de intentie steeds per functie zal bekeken worden en dat mensen niet zullen kunnen solliciteren op elkaars job.

31. ACLVB: Zullen de medewerkers getroffen door de intentie prioriteit krijgen op vacatures in de groep op andere collega’s?

Wij zullen dit tijdens een volgende ondernemingsraad toelichten.

32. ACV: Zal er een stop komen op het aanwerven van externe mensen?

Reeds vandaag worden vacatures pas na 2 maanden extern opengezet. Het gaat dan vaak om profielen die intern niet beschikbaar zijn.

33. ACLVB: De 5 Dreambaby corners in Dreamland winkels sluiten. Dit zou een impact hebben op 12 medewerkers. Hoe werden deze 12 geïdentificeerd?

Er is nog geen beslissing genomen om de Dreambaby corners effectief te sluiten. Indien dit beslist wordt, zal het gaan om medewerkers die het merendeel van hun tijd werken in de Dreambaby corners. Het klopt dat zij waarschijnlijk ook, een kleiner deel van hun tijd, in andere afdelingen in de winkel werken.

34. ACLVB: Is het mogelijk regelmatig een update te krijgen over het aantal medewerkers tewerkgesteld bij Dreamland en Dreambaby?

Het personeelsbestand van elke onderneming is uiteraard een bewegend iets. Wij zullen bij het afsluiten van de informatie- en consultatiefase een update geven.

35. ACV: Soms staat er bij de cijfers dat er een wijziging van de functie zal plaatsvinden. Hoe moeten we dit interpreteren?

Er is een verschil tussen een fundamentele wijziging van de jobinhoud en een niet- fundamentele wijziging van de jobinhoud. Wij zijn er vanuit gegaan dat als de inhoud van een job minstens de helft zou veranderen, we spreken van een fundamentele wijziging. In dat geval werd dit meegenomen in de cijfers als een mogelijk jobverlies, maar uiteraard hopen wij dat de betrokken(en) akkoord zullen gaan met de nieuwe jobinhoud en dat zij aan boord zullen blijven.

36. ACV: Zitten langdurig zieken en contracten bepaalde duur ook in de cijfers?

Ja, ook langdurig zieke medewerkers en contracten bepaalde duur waarvan de einddatum in 2024 ligt, werden meegenomen in de tewerkstellingscijfers.

37. BBTK: Is het mogelijk een leeftijds- en anciënniteitspiramide te krijgen?

Ja, we zullen dit voorzien voor de volgende vergadering.

Openstaande vragen OR 20/04/2023

38. ACV: Graag toelichting over de beslissing van Etablissementen Franz Colruyt om 75% van de aandelen te verkopen aan ToyChamp Holding NV? Waarom de verdeling 75/25%? Wat is de visie daarachter?

Ook over de overdracht van de aandelen is vandaag nog geen beslissing genomen. In de discussies met de eigenaar van ToyChamp, de familie Nolmans is snel gebleken dat het voor hen een voorwaarde was om een partnership aan te gaan waarin zij de leiding konden nemen en aan het stuur kwamen in de mogelijke nieuwe set-up. Het was evenwel belangrijk voor Colruyt Group om een significante minderheid te houden binnen Dreamland NV, dit om ook een beslissende stem te hebben aan tafel. Zo zijn we op 75/25% uitgekomen.

39. BBTK: Hoe zullen de medewerkers de verkoop merken?

Het is belangrijk te weten dat er vandaag enkel een principeakkoord is en dat wijzigingen enkel zullen plaatsvinden eens er een finaal akkoord is. Dus tot dan zullen onze medewerkers weinig van de verkoop merken. Ook omdat het een principeakkoord is, zijn er nog een heel aantal zaken die met de koper uitgeklaard moeten worden. 
Volgende zaken kunnen we wel al meegeven:

 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Tot de dag van de overdracht van de aandelen, verandert er niets. Vanaf de overdracht van de aandelen behouden alle werknemers van de NV Dreamland hun arbeidsovereenkomst met de NV Dreamland. Zij behouden ook het maandloon en de loon -en arbeidsvoorwaarden (o.a. ook verzekeringen) die gelden binnen paritair comité 311 en binnen de NV Dreamland.

Een aantal voorwaarden specifiek gelinkt aan Colruyt Group zullen door de aandelenoverdracht logischerwijze niet langer van toepassing kunnen zijn, nl. de winstdeelname, personeelskorting bij CLP en het solidariteitsfonds. Hierover wordt tijdig informatie verschaft.

ACLVB: zal het solidariteitsfonds doorgetrokken worden/blijven bestaan binnen NV Dreamland?

BBTK: graag de juridische grondslag per groepselement dat niet meer van toepassing zou zijn.

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

Ondersteunende diensten vanuit Colruyt Group

De directie van Dreamland gaat de komende weken, na afronding van de informatie- en consultatiefase, met de ondersteunende diensten in overleg rond de serviceverlening, om zodoende afspraken te maken over een eventuele toekomstige serviceverlening of een mogelijks uitfaseerplan. Zodra er duidelijkheid is over welke services al dan niet nog afgenomen worden, en tot wanneer, koppelen we hierover terug.

Het betreft volgende services: P&O, L&D, COU, BP&S, Finance, Colimpo, InContact, T&I, Fleet, Dats fuel, Energy, Transport, Service Center Retail (Prijs, Pim en Kwaliteit) en Marcom.

ACLVB: graag worden we geïnformeerd als bepaalde dienstverleningen afgebouwd worden. Het mag geen achteruitgang zijn voor de mensen. Is het een optie dat Dreamland een contract afsluit met ToyChamp om diensten tijdelijk te blijven afnemen?

Een aantal diensten zullen sowieso nog enige tijd doorlopen in het kader van een correcte overdracht. Het is uiteraard wel de bedoeling om met een slankere organisatie aan de slag te gaan en bijgevolg ook met een verminderde dienstverlening.

40. ACLVB: We zijn enigszins verbaasd over de slechte cijfers aangezien de cijfers voorgesteld op de EFI licht positief waren.

De cijfers voorgesteld op de EFI zijn het resultaat van financiële transacties maar zijn geen afspiegeling van de operationele winstgevendheid. Deze laatste cijfers werden wel elke maand gecommuniceerd op de share&growth sessies.

De cijfers voorgesteld op de EFI vorig jaar werden positief beïnvloed door onder andere het inboeken van een schadeclaim t.o.v. van de verzekeringsmaatschappij n.a.v. de sluiting van de winkels door Covid-19, het inboeken van een juridisch geschil, het herbekijken van de voorraadwaardering en het ontvangen van een vergoeding in het kader van de fiscale integratie.

41. ACLVB/BBTK: Zal ToyChamp zelf kapitaal in Dreamland investeren of zullen zij de balans overnemen zoals deze nu is?

Het betreft een aandelentransactie, ToyChamp zal dus 75% van de aandelen overnemen tegenover een afgesproken prijs. Zij nemen de balans over zoals deze is.

42. ACLVB: In hoeverre zijn er nog alternatieven om de winkels toch open te houden? Kan er op andere plaatsen kosten bespaard worden?

ACV: Er wordt aangehaald dat verschillende optie werden onderzocht met als doel het rendement van Dreamland NV maar ook Dreambaby NV terug gezond te maken. Graag hadden we een presentatie gekregen waarbij deze verschillende optie worden overlopen. Telkens met een uitgebreide toelichting van het denkproces, de voor – en nadelen van deze opties.

Alles werd onderzocht. Het is jammer genoeg een en-en-verhaal. Dreamland: 3 theoretische scenario’s werden bekeken:

 1. Do It Yourself
 2. Globale sluiting
 3. Verkoop

Het verkoop scenario is uiteindelijk als finaal scenario gekozen omdat:

 1. Dreamland een toekomst kan bouwen samen met een andere speelgoed specialist (in tegenstelling tot scenario A & B)
 2. Er een kleinere impact is op de intentie tot herstructurering (in tegenstelling tot scenario B)
 3. Er nog een toekomst is voor Dreamland (in tegenstelling tot scenario B)
 4. De mogelijkheid om kleinschaliger te werken aangepast is aan onze specifieke noden al kleine non-food enseigne (in tegenstelling tot scenario A)

ACLVB: …..   2 jaar geleden werd nog ….

………………..

BBTK: wat als Dreambaby niet rendabel is tegen 24/25?

Daar zijn we vandaag niet mee bezig. We kunnen niet focussen op 2 sporen. Al onze energie gaat naar het rendabel krijgen van Dreambaby.

BBTK: is er een impact op de tewerkstelling door het nieuwe e-commerce platform? Zal dit een wijziging van de arbeidsorganisatie tot gevolg hebben?

Nee, deze zal geen impact op de tewerkstelling hebben noch op de arbeidsorganisatie. Dreambaby moet namelijk niet omgaan met pieken of korte levertermijnen.

ACLVB: werd er voldoende rekening gehouden in de prognoses met de éénmalige cijfers van SAP?

Ja, SAP werd ook niet meegenomen in het formuleren van de intenties.

ACLVB: werd er nagedacht over Dreambaby corners in CLP winkels?

Dit ligt vandaag niet op tafel omdat we een andere ervaring willen creëren voor onze klanten. Synergiën tussen enseignes worden wel continu bestudeerd.

BBTK: is deze ……. 

43. BBTK/ACLVB: Kan er per winkel die gesloten zou moeten worden een onderbouwde uitleg gegeven worden? De mensen willen begrijpen waarom hun winkel erbij zit. Kan er ook meegegeven worden hoeveel mensen momenteel in deze winkels werken?

Zie verslag portal

ACLVB: moeten we ons nog zorgen maken voor andere winkels?

Nee, ook alle andere winkels werden geanalyseerd en de intentie betreft de 5 bovenstaande winkels.

ACLVB: hoe gaan we de klanten uit de gesloten Dreambaby corners recupereren?

We zullen volop inzetten op communicatie om deze klanten naar bestaande winkels te laten komen.

BBTK: wat zal de strategie zijn bij de opening van nieuwe winkels?

We zullen omzetpotentieel blijven bekijken en bewaken. Het is onvermijdelijk dat we al onze winkels kort blijven opvolgen en correct reageren om wendbaar te blijven in de toekomst.

44. BBTK: Wat gebeurt er met Dreamland Tongerlo als de babycorner verdwijnt? Wij hadden dit cijfer nodig.

 Zie verslag op portal

ACLVB: ook in Veurne is de Dreambaby corner gesloten en deze winkel kende een achteruitgang.

Zie verslag op portal

ACLVB: klopt het dat winkels minder huur moeten betalen bij een verkleining van de winkel?

Zie verslag op portal

45. ACLVB: Wat zal er gebeuren met de reeds genomen acties (reductie assortiment, prijszetting, …). Er is geen draagvlak bij de mensen om dit verder te zetten.

De reeds genomen acties in het kader van het Masterplan worden verder geïmplementeerd. Wij geloven dat deze een noodzakelijk onderdeel zijn van de bijsturingen die nodig zijn om structureel rendabel te worden. We hebben een transparante communicatie en open dialoog behouden over het Masterplan. Tegelijkertijd zullen we een Transformatieplan opstarten dat zich focust op Organisatie, Processen en Systemen. Dit Transformatieplan zal samen met de medewerkers uitgewerkt worden. We hebben de intentie om ook hier te blijven communiceren en een dialoog aan te gaan. Ik zou iedereen willen uitnodigen om mee te denken aan onze toekomst.

46. ACLVB: We weten dat de winkel van Hasselt zal sluiten maar ook in de andere winkels van Dreamland is er een impact op de tewerkstelling. Is het mogelijk een overzicht van het aantal geïmpacteerde medewerkers per winkel te krijgen en de basis waarop deze beslissing genomen werd?

Er is momenteel nog geen beslissing genomen over mogelijke sluitingen van winkels. Zie bijlage 1: overzicht huidig aantal medewerkers, intentie en criteria.

47. ACLVB: Zullen de medewerkers getroffen door de intentie prioriteit krijgen op vacatures in de groep op andere collega’s?

Indien de intentie tot collectief ontslag door de Raden van Bestuur wordt omgezet in een definitieve beslissing, zullen de getroffen medewerkers prioriteit krijgen voor het invullen van een interne vacature indien zijn/haar kandidatuur gelijkwaardig is aan die van een andere interne kandidaat die niet getroffen werd door het eventuele collectief ontslag.

Deze gelijkwaardigheid zal uiteraard ook met een zekere marge bekeken worden.

ACLVB: zullen de mensen extra begeleiding ontvangen?

Ja, we zullen de betrokken medewerkers actief helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe job binnen de groep en investeren in hun potentieel via opleiding.

BBTK: zullen de medewerkers hun opzeg moeten presteren?

Nee, de medewerkers zullen uitbetaald worden.

ACLVB: kan iemand die de onderneming heeft moeten verlaten in het kader van het sociaal plan daarna solliciteren op een vacature bij Colruyt Group?

Ja, maar dan wordt deze wel bekeken als een nieuwe medewerker. M.a.w. de anciënniteit zal niet meegenomen worden in dat geval (dit is wel het geval als iemand niet ontslagen wordt maar voor een potentieel ontslag via interne mobiliteit een andere functie binnen de groep krijgt).

48. BBTK: Is het mogelijk een leeftijds- en anciënniteitspiramide te krijgen?

Zie verslag op portal 

Vragen ACLVB:

49. Komt er een ontslagpremie? Zo ja, hoeveel zou deze kunnen inhouden & op basis van welke factoren wordt deze bepaald?

Na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure zullen wij pas beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zal de directie met de vakbonden samenzitten om afspraken te maken rond de uitstapregeling. De wettelijke opzegvergoeding zal uiteraard deel uitmaken van een eventuele uitstapregeling. Andere elementen zullen besproken worden met de vakbonden.

50. Indien ik een nieuwe functie krijg binnen de firma en ik weiger deze. Mag ik dan steeds vragen om ontslag met de bijhorende premies?

Indien na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure, een aantal medewerkers een functie aangeboden zou worden die fundamenteel verschilt van hun functie vandaag, dan staat het vrij aan de betrokkene om deze functie al dan niet te aanvaarden. Als de betrokkene de functie niet zou aanvaarden, dan zou een eventuele uitstapregeling ook op hem/haar van toepassing zijn.

51. Wat als men je niet ontslaat maar een job “aanbiedt” waar je helemaal niet achter staat?

Indien na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure, een aantal medewerkers een functie aangeboden zou worden die fundamenteel verschilt van hun functie vandaag, dan staat het vrij aan de betrokkene om deze functie al dan niet te aanvaarden. Als de betrokkene de functie niet zou aanvaarden, dan zou een eventuele uitstapregeling ook op hem/haar van toepassing zijn.

52. Zal ik mijn elektrische fiets kunnen behouden in de toekomst en indien niet wanneer moet ik ze dan afgeven.

Tot de dag van de overdracht van de aandelen verandert er sowieso niets. Nadien zal het voor de werknemers van Dreamland nv niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van het Bike-to-Work programma van Colruyt Group. We zullen de medewerkers hierover tijdig informeren.

53. Hoe ga ik nu aan de slag? Welke impact heb ik nog? Onze dienst verdwijnt, wat beteken ik nog in tussentijd?

We beseffen dat de communicatie van vorige woensdag iedereen zwaar heeft geïmpacteerd. We trekken dan ook ruim de tijd uit om naar jullie te luisteren en individueel te kijken wat jullie nodig hebben om jullie job verder uit te kunnen oefenen. Voor de meeste diensten die zouden verdwijnen is het niet zo dat de basisactiviteiten van deze diensten ook zouden verdwijnen. We willen bewust anders gaan werken. We willen dit in het Transformatieplan onder het luik processen samen met jullie uitwerken. Ik wil graag ieder individueel uitnodigen om met je leidinggevende en met de directie te overleggen indien je met twijfels zit.

54. Wanneer ik een nieuwe job vind voor dat ik word ontslagen, heb ik dan nog recht op de ontslagpremie?

Medewerkers die geïmpacteerd zouden kunnen zijn en zelf beslissen de onderneming te verlaten, zullen geen recht hebben op een ontslagvergoeding.

55. Zal er een mogelijkheid zijn om vervroegd ontslag te krijgen om niet te moeten aanslepen tot de officiële sluiting? (Dreambaby Vilvoorde)

Na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure zullen wij pas beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zal de directie met de vakbonden samenzitten om afspraken te maken rond de uitstapregeling alsook de concrete datum van stopzetting van de contracten.

56. Ik heb al meerdere versies te horen gekregen over wat de eventuele ontslagvergoeding zou bedragen. Van 1/6 van je jaarloon vermenigvuldigd met het aantal jaren dienst tot.  Kunnen jullie soms een sluitend antwoord bezorgen?

Na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure zullen wij pas beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zal de directie met de vakbonden samenzitten om afspraken te maken rond de uitstapregeling. De wettelijke opzegvergoeding zal uiteraard deel uitmaken van een eventuele uitstapregeling. Andere elementen zullen besproken worden met de vakbonden. Het is dus vandaag nog niet mogelijk om hier uitspraken over te doen.

57. Waarom kan er 20 miljoen euro gepompt worden in Newpharma en Jims maar krijgt Dreamland niet de kans?

Colruyt Group investeert met het oog op het duurzaam ondernemen op de lange termijn. De kapitaalsverhoging voor zowel Newpharma als Jims kadert in een lange termijn investering voor deze snelgroeiende businesses en waarbij er een sterk geloof is dat beide formules  in  de  toekomst  synergiën  opleveren  voor  de  rest  van  de  groep.

Colruyt Group heeft ook Dreamland in het verleden dergelijke kansen gegeven via verschillende investeringen, maar Dreamland kampt echter al meer dan 10 jaar met tegenvallende resultaten. Zo heeft Dreamland de afgelopen 5 jaar geen enkel winstgevend jaar weten te realiseren, zowel vóór, tijdens als na de Covid-crisis, en zelfs in een uitzonderlijk goed verkoopjaar zoals 2020/2021 is Dreamland er niet geslaagd om winst te maken. Het cumulatief verlies bedraagt van 2017 tot en met 2022 35 miljoen euro en voor het boekjaar 2022/2023 wordt een verdere toename van het verlies verwacht, namelijk 20 miljoen euro.

58. Hoe kan directie van ons nu nog verwachten dat wij gemotiveerd komen werken, wetende dat we “niet meer nodig” zijn?

Zie vraag 53.

59. Lijst met aantal ontslagen per winkel en op welke basis is deze gemaakt.

Zie vraag 43.

60. Duidelijkheid rond wie in de winkels waar Dreambaby eruit gaat wordt ontslagen …Is dit de babymedewerkers of totaal medewerkers?

Zie vraag 33.

61. Wat met medewerkers die in een stelsel zitten van moederschapsverlof en moederschapsbescherming en waarbij de volledige dienst de intentie heeft te verdwijnen?

Het moederschapsverlof van eventueel betrokken personen zal doorlopen en blijft ten laste van de mutualiteit.

Moederschapsbescherming heeft geen impact op een eventuele uitstapregeling noch impact op de ontslagbeslissing.

62. Wat met sociale verkiezingen en de procedures. Voor welke Nv is dit dan en Dreamland en Dreambaby nog samen of afzonderlijk?

Zie vraag 4.

63. Nu zijn alle ToyChamp filialen afzonderlijke Nv’s en zitten ze in PC 201. Is het de bedoeling dat dit met Dreamland ook gebeurt en welke garantie hebben we in de toekomst?

ToyChamp en Dreamland zullen apart blijven bestaan en er is geen intentie om van paritair comité te wijzigen of aan de structuur van Dreamland nv te sleutelen.

64. Wat betekent specifiek de verkoop van 75% van de aandelen? Wat blijft van Colruyt en wat wordt ToyChamp? Wat betekent dit concreet naar bv stocks?

Het betreft een aandelentransactie waarbij ToyChamp voor 75% aandeelhouder zou worden in de NV Dreamland, zij zouden met andere woorden voor 75% aandeelhouder worden van alles wat in de NV Dreamland zit, onder meer de stocks.

ACLVB: is de prijs van de verkoop bepaald op basis van de huidige situatie van Dreamland of de nieuwe situatie na de herstructurering?

De intentie tot aandelenoverdracht werd afgesloten op basis van de huidige situatie van Dreamland. De heer Nolmans was niet op de hoogte van de intentie tot collectief ontslag.

BBTK: komen er na de aandelenoverdracht nieuwe ontslagen?

De intentie nu is nodig én doortastend. Een verdere reductie van het aantal personeelsleden daarna lijkt ons niet realistisch maar hierover kunnen we geen beloftes doen.

ACLVB: waarom doet Nolmans het collectief ontslag niet zelf?

We spreken nog niet over een definitieve verkoop maar slechts over een intentie. We kunnen niet wachten op een definitieve verkoop. Bovendien willen we hier ook zelf onze verantwoordelijkheid in nemen met betrekking tot onze intentie tot collectief ontslag.

ACLVB: van wie zijn de gebouwen waarin de winkels zich bevinden?

Dreamland bezit geen gebouwen, wij huren deze van Colruyt Group of van externe partijen.

65. Wat betekent dit concreet naar voordelen personeel (publikaart, groepsverzekering, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, firmawagen  )? Vanaf wanneer gaat de overgang juist in?

Zie vraag 39.1.

De aandelenoverdracht wordt momenteel voorzien in het laatste kwartaal van 2023.

66. Wat kan er allemaal zitten in een sociaal plan?

Elk sociaal plan is anders aangezien het steeds gaat om een onderhandeld akkoord tussen de betrokken onderneming en de vakbonden. De essentie van elk sociaal plan is de uitstapregeling voor zij die de onderneming moeten verlaten. Het is pas na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure dat wij zouden beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zal de directie met de vakbonden samenzitten om afspraken te maken rond de uitstapregeling.

67. Wat met overuren van medewerkers waarvan de intentie bestaat dat ze binnen het sociaal plan vallen?

Overuren die op het moment van een eventueel ontslag nog niet gerecupereerd werden, zullen uitbetaald worden.

68. Wanneer sluiten de Dreambaby-afdelingen in Dreamland en de 5 winkels bij Dreambaby en 1 bij Dreamland? Wanneer worden klanten hierover geïnformeerd?

Na het formeel afsluiten van de informatie- en consultatieprocedure zullen wij pas beslissen of we effectief zullen overgaan tot een collectief ontslag. In dat geval zal de directie met de vakbonden samenzitten om afspraken te maken rond de uitstapregeling alsook de concrete datum van stopzetting van de contracten en de sluiting van de winkels. Zowel de medewerkers als de klanten zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

BBTK: wanneer worden de ontslagen van de Dreambaby corners en de ontslagen in de Dreambaby winkels voorzien?

Indien na afronding van de informatie- en consultatiefase beslist zou worden om over te gaan tot collectief ontslag, zouden deze ontslagen nog in het vierde kwartaal 2023

plaatsvinden.

ACLVB: wat gebeurt er met de stocks van de Dreambaby corners?

Deze stocks zijn eigendom van Dreamland maar zouden verhuizen naar Dreambaby.

69. Afdelingen die volledig worden stopgezet vragen om de medewerkers duidelijke info te geven per groep of individu waarom dit het geval bv marketeer, product content medewerker, stafmedewerker prijs, verantwoordelijke assortiment ….

Zie verder op portal 

70. Is Wet Renault ook van toepassing voor ondersteunende diensten?

De directie van Dreamland gaat de komende weken, na de informatie- en consultatiefase, met de ondersteunende diensten in overleg rond de serviceverlening, om zodoende afspraken te maken over een eventuele toekomstige serviceverlening of een mogelijks uitfaseerplan. Een Wet Renault-procedure (d.w.z. de procedure voor een collectief ontslag) voor de ondersteunende diensten is niet aan de orde.

71. De gebouwen blijven van Colruyt dus mogelijks voor T&I weinig impact?

De gebouwen zullen inderdaad verder gehuurd worden van Colruyt Group. De impact op T&I zal de komende weken en maanden in kaart gebracht worden, de support van T&I gaat evenwel verder dan enkel de huur van de gebouwen, denk maar aan de facilitaire diensten, wagenpark, etc.

72. Welke mensen, profielen of aantallen uit andere TBE’s hebben impact door Dreamland verkoop?

De directie van Dreamland gaat de komende weken, na de informatie- en consultatiefase, met de ondersteunende diensten in overleg rond de serviceverlening, om zodoende afspraken te maken over een eventuele toekomstige serviceverlening of een mogelijks uitfaseerplan.

Zodra er duidelijkheid is over welke services al dan niet nog afgenomen worden, en tot wanneer, koppelen we hierover terug.

In concreto gaat het over de volgende diensten: L&D, P&O, BP&S, Finance, Incontact, Colimpo, T&I, Service Center retail, Marcom, Transport, O&I, energy, Dats, energy.

De dienstverlening zit vaak verdeeld over meerdere medewerkers, waardoor we ervan uitgaan dat een groot deel van hen andere taken zou gaan doen.

73. We willen graag het plan zien van ToyChamp m.b.t. winkelindeling en toekomstvisie?

Wij hebben enkel een principeakkoord gesloten en hebben nog geen finaal akkoord gesloten. Tot het bereiken van een finaal akkoord kan ToyChamp juridisch gezien nog geen gedetailleerde toekomstvisie maken en met ons delen. Het is evenwel de intentie van ToyChamp om dit zo snel als mogelijk te doen van zodra juridisch toegelaten.

74. Wat gebeurt er dan met CPBW en OR als we 25% overhouden?

Zie vraag 4.

75. Er gaat een vakbond nodig zijn (gezien aantal medewerkers in NV Dreamland) maar hoe samengesteld?

Zie vraag 4.

76. Wat met andere delen van de firma waar het ook slecht gaat?

Dat is niet aan de orde. Wij geloven in het lange termijnperspectief van de andere delen van de firma binnen de groep. Wij evalueren uiteraard op regelmatige basis de performantie van de verschillende BOU’s en zullen dat blijven doen.

77. Specifiek wat met CRU? Zelfde scenario bezig?

Dat is niet aan de orde, wij geloven erin dat we Cru op korte termijn rendabel kunnen maken.

78. Wat is toekomstvisie Dreambaby?

De toekomstvisie van Dreambaby is:

 • Duurzaam rendabel worden tegen 24/25
 • Een integraal deel uitmaken van het ecosysteem van Colruyt group – dus meewerken aan het creëren van meerwaarde aan de groep door samen te werken. Vandaag werken wij al samen met Foodbag, New Pharma, Jims, Collect en Go, en binnenkort ook met CLP.
 • Een omnichannel retailer, die een frictieloze service kan aanbieden, gestoeld op empathisch advies, sterke verbinding met onze klant, een degelijke prijs/kwaliteit van onze producten en diensten, die inzet op duurzaamheid en innovatie.

79. Wat met de resterende 25% van de aandelen? Is daar een afspraak rond?

Wij gaan dit partnerschap aan om aan boord te blijven. We kunnen uiteraard niet voorspellen hoe de toekomst loopt maar het is de ambitie van Colruyt Group om mee aan boord te blijven van Dreamland NV.

ACLVB: bestaat de mogelijkheid dat het aandeel van Colruyt in Dreamland later opnieuw zal verhogen?

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

80. Wat is de strategie op lange termijn want Dreamland en Dreambaby maakte deel uit van de huidige strategie. Gaat die strategie dan veranderen?

De kernstrategie van Colruyt blijft dezelfde. Voor specifieke afdelingen wordt de strategie regelmatig getoetst aan de marktsituatie en aangepast waar nodig.

81. Gaan we te weten komen wat we krijgen voor die 75%?

Financiële details over de transactie worden niet gedeeld en moeten ook nog verder worden uitgewerkt met de familie Nolmans.

82. Heeft deze verkoop impact op deelname in de winst dit of volgende boekjaren?

Een aantal voorwaarden specifiek gelinkt aan Colruyt Group, zoals de winstdeelname, zullen door de aandelenoverdracht logischerwijze niet langer van toepassing kunnen zijn voor de medewerkers van NV Dreamland.

In de toekomst zullen de cijfers van Dreamland ook niet meer meegenomen worden voor het bepalen van winstdeelnames binnen Colruyt Group.

ACLVB: is het mogelijk een aparte CAO winstdeelname af te sluiten voor Dreamland?

De huidige CAO zal verlengd worden met Dreamland in het toepassingsgebied. Als, conform de CAO, Dreamland minstens 6 maanden bijdrage levert in 2023, dan zal Dreamland ook een deel van de winstdeelname van 2023 krijgen conform de modaliteiten in de CAO.

Eventuele winstdeelnames in de toekomst zullen bepaald worden door de toekomstige Raad van Bestuur.

BBTK: is het geen juridisch probleem dat loonelementen verdwijnen?

Nee, de winstdeelname is vastgelegd in een CAO van bepaalde duur en de personeelskorting en het solidariteitsfonds zijn initiatieven vanuit de werkgever maar geen essentiële loonelementen.

83. Verandert de verkoop iets aan de beurs?

De impact op de beurs op de dag van de aankondiging was zeer beperkt. In de toekomst verandert de verkoop niets aan het aandeel van Ets. Franz Colruyt op de beurs.

84. Van wie wordt de Dreamland stock?

Zie vraag 64.

85. Wat met stock van artikelen die ToyChamp niet verkoopt (tuin)?

Dit is te vroeg om hierop te antwoorden.

86. Wil Colruyt van de beurs?

Dit is niet aan de orde.

87. Colruyt groep blijft eigenaar van gebouwen. Maar wat met trucks, transpaletten enz… ?

Dit is onderdeel van verdere onderhandelingen met ToyChamp maar in principe is het de bedoeling om de rechtstreeks toewijsbare assets van Dreamland NV mee te geven als deel van de transactie.

88. Dreamland naam blijft bestaan, maar zal dit geleidelijk naar ToyChamp gaan?

Dit is niet aan de orde, het is weldegelijk de ambitie om Dreamland verder naast ToyChamp te laten bestaan. Dreamland is een sterk merk.

89. De bestickering van Dreamland van de vrachtwagens gaat dat blijven?

Zeker tot aan de effectieve aandelenoverdracht. Wat erna gebeurt moet nog afgesproken worden tussen Colruyt en ToyChamp.

90. Wat met geboortelijst kortingen van Colruyt?

Voor de medewerkers van Colruyt willen we verder gaan met het geven van 15% korting. Ook medewerkers van Dreamland zullen deze korting dus krijgen op voorwaarde dat hun geboortelijst aangemaakt werd voor de aandelenoverdracht.

91. Wat met Extra-kaart?

Tot de overdracht van de aandelen verandert er niets. Na de overdracht van de aandelen blijft de Xtra-kaart behouden maar zal het publisaldo niet langer van toepassing zijn omdat een personeelskorting bij Colruyt niet mogelijk is voor medewerkers van een onderneming waarin Colruyt een minderheidsparticipatie heeft.

ACLVB: wat gebeurt er met de personeelskorting van gepensioneerden?

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

ACLVB: wat gebeurt er met de personeelskorting van medewerkers van Dreambaby bij Dreamland? Zal deze bij verlies gecompenseerd worden?

Deze zal, wanneer Dreamland geen deel meer uitmaakt van Colruyt Group, ook juridisch niet langer mogelijk zijn. Wij bekijken of en eventueel hoe deze kan gecompenseerd worden.

92. Winstparticipatie voor Dreamland? Publikaart? Al die voordelen die Dreamland nu heeft vanuit de groep gaan waarschijnlijk moeten omgezet worden in iets anders maar zal wel verdwijnen?

Zie vraag 65.

93. Heeft Colruyt blokkeringsrecht met hun 25% van de aandelen?

We hebben een significante minderheid met beslissingsrecht binnen Dreamland NV.

BBTK: wat houdt een significante minderheid met beslissingsrecht in? Zal Colruyt een vetorecht hebben bij bv. het sluiten van een winkel?

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

94. Wat is Colruyt zijn plan met die 25%, maar ook waarom houden ze die?

Zie vraag 38.

95. Contracten blijven behouden dus ook anciënniteit en alle voordelen?

Wat betreft anciënniteit: je werkgever blijft de NV Dreamland. In geval van een aandelenoverdracht zal je anciënniteit behouden blijven aangezien je werkgever dezelfde blijft.

Wat betreft voordelen: zie vraag 65.

96. De mensen die op Laekebeek werken onder PC119. Ze werken op Laekebeek onder contract CLP (online). Wat gebeurt daarmee? Want daar is gevraagd om naar Dreamland te switchen.

Het dossier Heulenberg zal stopgezet worden. Alle arbeiders zullen, indien de intentie definitief zou worden, terug kunnen keren naar CLP. Hieromtrent zal de komende tijd samengezeten worden met de betrokken vakbondssecretarissen en onze personeelsafgevaardigden.

ACLVB: waren er al arbeiders van CLP overgegaan naar Dreamland?

Neen.

97. ToyChamp heeft een eigen online webshop. Die van Dreamland moesten ze niet hebben dan?

De online webshop van Dreamland maakt deel uit van het principeakkoord. De beide merken blijven naast elkaar bestaan als twee zelfstandige speelgoed retailers. Het is daarom logisch dat elk zijn eigen webshop heeft.

98. De delegués van de arbeiders (CLP) die impact gaan ondervinden waren niet verwittigd.

Aangezien zij niet betrokken zijn in de intentie tot collectief ontslag waren zij inderdaad niet op de hoogte van de bijzondere ondernemingsraad. Wel zijn er na de bijzondere ondernemingsraad contacten geweest met de vakbondssecretarissen van de arbeiders en een aantal vakbondsafgevaardigden zelf.

99. Is er iets officieel getekend? Want wat als dit afspringt? Wat dan met die winkels die sluiten?

Momenteel spreken we van een principeakkoord met ToyChamp. Echter heeft Dreamland een te grote overhead (structuur boven de winkels) en deze intentie is noodzakelijk en realistisch, ook indien de beoogde aandelenverkoop toch niet zou doorgaan.

Vragen ACV Puls

100.  Graag een recent overzicht van de EFI cijfers van Dreamland en Dreambaby. Een huidige foto van beide onderneming alsook een resultatenrekening.

Een recent overzicht van de EFI cijfers van huidig boekjaar kunnen we nog niet geven omdat de resultaten nog niet geauditeerd zijn.

ACLVB: is het mogelijk vroeger de EFI-cijfers te krijgen voor Dreamland en Dreambaby?

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

ACV: indien dit niet mogelijk is, dan graag de cijfers waarop deze intentie gebaseerd is zodat we voorstellen kunnen formuleren.

101.   Graag een gedetailleerd overzicht van de kosten van Dreamland en Dreambaby van de voorbije 5 jaar waarbij we graag de evolutie van de kosten besproken willen zien alsook een verklaring van deze evolutie. En daarnaast een forecast van hoe de kosten mogelijk zullen evolueren door de uitvoering van het masterplan en dit collectief ontslag.

 Zie verslag op portal

102.  Graag een overzicht van alle voordelen per functiecategorie van de personeelsleden van Dreamland en Dreambaby.

Zie verslag  op Portal

103. Graag een overzicht van alle personeelsleden waarbij volgende zaken vermeld zijn:

Zie verslag  op Portal

104.  Overzicht van de personeelsbezetting per winkel voor Dreamland en Dreambaby vanaf 2024.

Zie verslag  op Portal

105.  Zijn er nog wijzigingen aangebracht aan het Masterplan van 06/2022 en zo ja, graag en overzicht van de wijzigingen.

Neen, het Masterplan is niet gewijzigd. Alle informatie rond het Masterplan werd steeds gedeeld tijdens de twee-wekelijkse informatiesessies en kon besproken worden in de Q&A sessies nadien. In het licht van deze intentie tot herstructurering willen we wel overgaan naar een Transformatieplan dat bestaat uit drie tracks; Organisatie, Processen en Systemen. Samen met de medewerkers willen we onze nieuwe organisatie uittekenen en de impact op processen en systemen bepalen.

ACV: graag concrete cijfers. Wat heeft elke actie in het Masterplan opgebracht?

We zullen hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen.

106.    Wordt er al aan synergiën gedacht tussen de werking van Dreamland NV en deze van ToyChamp? En zo ja, welke zijn dat dan?

Er zijn in deze fase nog geen plannen rond synergiën.

107.  Er wordt drastisch gesnoeid in de ondersteunende functie, zowel bij Dreamland als Dreambaby. Er rijzen twijfels dat de nodige ondersteuning aan de winkels nog gegarandeerd zal zijn zonder dat de werkdruk sterk zal stijgen? Graag een grondige toelichting over hoe het nieuwe organigram de vlotte werking zal kunnen garanderen?

Wat Dreamland betreft hebben we inderdaad een zware reductie aangekondigd voor de centrale functies. We beseffen dat de communicatie van vorige woensdag iedereen zwaar heeft geïmpacteerd. We trekken dan ook ruim de tijd uit om naar jullie te luisteren en individueel te kijken wat jullie nodig hebben om jullie job verder uit te kunnen oefenen. Voor de meeste diensten die zouden verdwijnen is het niet zo dat de basisactiviteiten van deze diensten ook zouden verdwijnen. We willen bewust anders gaan werken. We willen dit in het Transformatieplan onder het luik processen samen met jullie uitwerken. Ik wil graag ieder individueel uitnodigen om met je leidinggevende en met de directie te overleggen indien je met twijfels zit.

Zie verslag  op Portal

Wat Dreambaby betreft zullen wij volgende week terugkomen op deze vraag.

BBTK: is de verkoop nodig?

De Raad van Bestuur die deze intentie genomen heeft, achtte de verkoop noodzakelijk.

ACV: jullie begrijpen ongetwijfeld dat er wantrouwen is aangezien jullie in december beweerden dat het Masterplan voldoende ging zijn.

108. Graag hadden we een presentatie gekregen over de visie van de toekomstige aandeelhouder met betrekking tot het commercieel beleid van Dreamland enerzijds en het personeelsbeleid anderzijds.

Zie vraag 73.

109.   Wat is de garantie dat Dreambaby ook in de toekomst tot Colruyt Group zal blijven behoren? Welke criteria zullen behaald moeten worden om deze beslissing te handhaven?

Colruyt evalueert regelmatig de marktomstandigheden, de strategieën en de resultaten van de verschillende Business Units. Deze evaluatie heeft geleid tot deze intentieverklaring tot collectief ontslag en de intentie tot verkoop van Dreamland. Wat Dreambaby betreft heeft de intentie tot collectief ontslag als doel de rentabiliteit van Dreambaby te herstellen.

Vragen BBTK

110.    Wat wijzigt er concreet voor de werknemers door de overdracht van 75% van de aandelen naar ToyChamp (zowel praktisch als financieel)? Er is veel ongerustheid bij het personeel dat toch niet alle loon-en arbeidsvoorwaarden zouden behouden blijven (bv. publikaart, groepsverzekering, deelname in de winst, geschenkkaart).

Zie verslag  op Portal

111. In aanvulling op hogervermelde vraag: na de aandelenoverdracht zal er een DC Dreamland in Lot zijn en een DC ToyChamp in Genk. Er is ongerustheid over het naast elkaar bestaan van deze twee DC’s. Gaat dit een verdere impact hebben op de tewerkstelling? Idem dito voor wat betreft de winkels van Dreamland die territoriaal dicht bij een ToyChamp liggen.

Wat het DC betreft zijn er door ToyChamp geen intenties meegedeeld om deze samen te voegen. Er zijn enkele logische redenen voor:

 1. Vandaag richt Toychamp zich in hoofdzaak tot de Nederlandse markt en heeft slechts 9 winkels in België waarvan 7 in Limburg. Puur geografisch is de ligging van hun DC dus logisch en zou onze ligging ervoor zorgen dat er veel extra kilometers dienen gereden te worden.
 2. Vandaag is hun DC groot genoeg voor hun 33 winkels. Ze hebben geen ruimte om de volumes van onze 48 winkels erbij te nemen.

Wat de winkels betreft, is de enige Belgische regio waar er overlap zou kunnen zijn Limburg en Antwerpen. Echter liggen de winkels ver genoeg uit elkaar. De intentie om Hasselt te sluiten staat dan ook los van de intentie tot verkoop aan ToyChamp.

112.   Zijn er op vandaag garanties mbt de tewerkstelling van Dreamland- personeel na de overdracht van de aandelen naar ToyChamp (maw dat er na de overdracht niet opnieuw ontslagen zullen vallen)?

De intentie tot collectief ontslag bij Dreamland zou leiden tot een organisatie in lijn met de financiële draagkracht van Dreamland. We geloven dat Dreamland na deze eventuele reorganisatie future proof zal zijn.

113.   Als zowel ToyChamp als Dreamland naast elkaar blijven bestaan, hoe gaat Dreamland dan als afzonderlijke entiteit blijven functioneren? Maw: wat is het toekomstplan na de overname? Hoe gaat ervoor gezorgd worden dat Dreamland rendabel wordt en naast ToyChamp concurrentieel kan worden/blijven?

Vandaag is er slechts een principeakkoord met ToyChamp. Daarom is het in deze fase niet mogelijk om een gezamenlijk toekomstplan te bepalen. Immers op dit moment is ToyChamp eigenlijk nog steeds een rechtstreekse concurrent. Wij geloven wel dat met de ervaring en “track record” van Koen Nolmans, Dreamland gewapend is om in de toekomst een succesvolle organisatie te worden.

114.  Graag meer uitleg bij de cijfers voor het collectief ontslag (vanwaar de intentie om 192 werknemers te ontslaan, op welke basis zijn de 6 winkels gekozen die moeten sluiten)? Er wordt telkens gezegd dat er op voorhand een grondige oefening is gebeurd. Graag inzage in deze oefening.

Zie verslag  op Portal

115.  Op slide 10 wordt gesteld dat de versnelde daling van de omzet het meest opvallend is in de online markt. Vanwaar dan de keuze om in zee te gaan met ToyChamp (die eerder lijkt in te zetten op een offline markt)? Zijn er andere pistes bekeken?

ToyChamp heeft een zeer succesvolle “track record” in de markt en is erin geslaagd, ondanks vergelijkbare markomstandigheden, jaar na jaar zeer rendabel te zijn.

Zijn strategie mikt voornamelijk op beleving in de winkels en het onlinekanaal wordt meer gebruikt als “vitrine”. De keuze op ToyChamp is dan ook gedreven door het feit dat deze offline strategie het winkel netwerk van DreamLand volwaardig inzet als verkoopkanaal.

116. Welk toekomstplan is er voor Dreambaby? Op slide 12 wordt namelijk gesteld dat Dreambaby al geruime tijd opereert in een uitdagende economische markt, gekenmerkt door ondermeer een verschuiving van offline naar online consumptie en veranderend klantengedrag. Hoe gaat men als Dreambaby hierop inspelen? Men zegt dat de problemen bij Dreambaby terug te brengen zijn tot 2 punten: de omzet is gedaald en de kostenstructuur is niet in lijn met wat Dreambaby verhoudingsgewijs kan dragen. Waarom wordt er niet ingezet op het eerste punt? Is er geen plan om de omzet te laten stijgen?

Zie verslag  op Portal

BBTK: is het mogelijk de concrete resultaten te krijgen van het ‘Project werving’?

Dit is zeker mogelijk. De opvolging wordt momenteel opgezet maar wij zullen hier zeker over communiceren.

117.  Op slide 13 wordt gesteld dat er dit boekjaar 2022/2023 een sterke daling te zien is van de omzet, ondanks de opening van 2 nieuwe winkels. Op welke basis werd destijds beslist om deze 2 nieuwe winkels te openen? Zo snel na de opening van 2 winkels, 5 winkels sluiten lijkt op vandaag geen daad van goed beheer. Hoe kan de situatie zo snel gekeerd zijn? Kon dit niet voorzien/ingeschat worden?

De twee nieuwe winkels trekken minder snel aan dan oorspronkelijk gedacht. Het tij is wel aan het keren. Winkels worden altijd opgericht op basis van omzetpotentieel in die regio (gelinkt aan geboortecijfer).

Locatie is zeer belangrijk wat betreft opening of sluiting winkel. De 2 nieuw geopende winkels

zijn in regio’s met een verwachte groei van geboortes.

Echter moet een onderneming ook kunnen ingrijpen en beslissingen in vraag stellen als men ziet dat een situatie in de verkeerde richting gaat. Als ondernemer moet je ook beslissingen in vraag durven stellen, wil je wendbaarder zijn, sneller zijn, want onze klanten of een context (vb wegenwerken) veranderen ook snel.

118. Op slide 15 wordt gesproken over het Masterplan en de stappen die sinds de zomer van 2022 werden geïmplementeerd. Er wordt gesteld dat de genomen maatregelen niet voldoende zijn gebleken. Wat is de ‘opbrengst/meerwaarde’ geweest van de geïmplementeerde maatregelen? Maw welke financiële impact hebben deze gehad op het cijfer van zowel Dreamland/Dreambaby? Veerle/Patrick

Zie verslag  op Portal

119.  Slide 22: wat zijn de ‘overige functies winkels’?

Zie verslag  op Portal

120. Graag een overzicht van het personeelsbestand Dreamland/Dreambaby per leeftijd en anciënniteit in de onderneming.

Zie vraag 48.

121.   Graag een overzicht van het aantal werknemers per winkel.

Zie verslag  op Portal

122. Mag ik, gezien de situatie, solliciteren op een vacature bij Colruyt?

Zoals dit tot nu ook altijd het geval is geweest, heeft elke medewerker steeds de mogelijkheid om te solliciteren voor een openstaande functie binnen Colruyt Group.

123. Als het akkoord met ToyChamp finaal is:

 • Wie zal de technische dienstverlening verzekeren?
 • Wie zal de kuisdiensten verzekeren?
 • Zullen medewerkers met een wagen hun wagen en laadpaal behouden?

Wat betreft de technische dienstverlening en kuisdiensten: De directie van Dreamland gaat de komende weken, na de informatie- en consultatiefase, met de ondersteunende diensten in overleg rond de serviceverlening, om zodoende afspraken te maken over een eventuele toekomstige serviceverlening of een mogelijks uitfaseerplan.

Wat betreft de wagen en laadpaal: Tot de dag van de overdracht van de aandelen verandert sowieso niets. De medewerkers van Dreamland nv. met een firmawagen zullen een firmawagen behouden. De modaliteiten hieromtrent worden nog verder bekeken samen met ToyChamp, nadat de transactie officieel is. Deze oefening vraagt tijd.

124.   Wat gebeurt er met onze hospitalisatieverzekering?

Wat de hospitalisatieverzekering betreft, verandert er tot de dag van de overdracht van de aandelen niets. Ook na de overdracht van de aandelen zal er nog steeds een hospitalisatieverzekering voorzien worden. ToyChamp zal de komende maanden bekijken of de hospitalisatieverzekering nog steeds via AG Insurance zal verlopen. Je zal hierover tijdig geïnformeerd worden.

125.   Zijn er eigenlijk andere voordelen die bij ToyChamp gegeven worden?

Wij hebben geen zicht op de loon- en arbeidsvoorwaarden bij ToyChamp.

126.   Wat met anciënniteit, valt dit allemaal weg of wordt dit meegenomen?

Zie vraag 95.

127.    Kunnen de mensen die 4/5 landingsbaan dit behouden? Kan een werknemer de komende weken/maanden nog een loopbaanonderbreking aanvragen? Worden dergelijke beslissingen bevroren of niet?

Werknemers in een landingsbaan kunnen deze behouden. Ook kunnen werknemers de komende weken en maanden nog een loopbaanonderbreking aanvragen.

128.  Als je al weet dat je job verdwijnt door de herstructurering, wat is het advies qua prestatiemeter? Zal het niet opgenomen saldo geldelijk vergoed worden of begint men best nu al af en toe een dag op te nemen?

Tot de dag van de overdracht van de aandelen, verandert er niets. Het is aan ToyChamp om na de aandelenoverdracht te bekijken wat er met de prestatiemeter gebeurt. Sowieso zal deze niet verdwijnen maar het zou kunnen dat deze uitbetaald wordt. Je ontvangt hierover tijdig de nodige informatie.

Zoals ook voordien het geval was, is het mogelijk om, indien je dit wenst, in overleg met je leidinggevende en gelet op de organisatie van het werk te bekijken om enkele dagen prestatiemeter op te nemen.