Het 'cadeau van Jef', vandaag is duidelijk wie er wat krijgt! / Le "Cadeau de Jef", aujourd'hui, nous savons clairement qui reçoit quoi !

Het 'cadeau van Jef', vandaag is duidelijk wie er wat krijgt!

Meer dan een maand waren we bezig om aan de directie advies te geven omtrent de invulling van het “cadeau van Jef”. Echte onderhandelingen zijn er echter nooit geweest, geen enkele vakbond heeft iets moeten tekenen en er werd geen CAO opgesteld. Het gaat dus echt om een “cadeau”!
Wel zijn de bedragen, op vraag van de 3 vakbonden, verhoogd naar een aanvaardbaar niveau en werden sommige diensten op onze vraag toegevoegd aan de begunstigden.

Jammer genoeg werd ons voorstel, om iedereen die geholpen heeft (of nog bezig is) pro rata te belonen volgens het aantal gewerkte dagen, door de directie van de tafel geveegd.
Als Blauwe Collega’s zijn we enerzijds blij dat er een goed “voorstel” is rond een compensatie van de firma voor iedereen uit verkoop, productie, logistieke diensten en diensten die door de directie gelijkgesteld werden met een van de drie voorgenoemde. Toch vinden we het als Blauwe vakbond niet kunnen dat er groepen, die ook meegewerkt hebben in de verkoop/logistiek/productie, geen aanspraak maken op die extra voordelen.

Sinds het begin van de onderhandelingen hebben wij aan de directie alle diensten doorgegeven die niet zouden behoren tot de verkoop maar toch zijn gaan helpen. Wij stelden voor deze ook mee te belonen, zij het dan pro-rata het aantal gewerkte dagen. Na herhaaldelijk aandringen bleef de directie op haar standpunt staan en betreuren wij nog steeds dat niet iedereen op dezelfde manier beloond wordt.


Le "Cadeau de Jef", aujourd'hui, nous savons clairement qui reçoit quoi !

Pendant plus d'un mois, nous avons informé la direction de donner une information claire sur l'interprétation du "cadeau de Jef". De véritables négociations n'ont jamais eu lieu, aucun syndicat n'a dû signer quoi que ce soit et aucune convention collective de travail n'a été élaborée. Il s'agit donc bien d'un "cadeau" !

Cependant, à la demande des 3 syndicats, les montants ont été augmentés à un niveau acceptable et certains services ont été ajoutés aux bénéficiaires suite à notre demande.
Malheureusement, notre proposition de récompenser tous ceux qui ont aidé (ou sont en train d'aider) au prorata du nombre de jours travaillés, a été balayée par la direction.

En tant que Collègues Bleus, nous sommes tout d’abord heureux qu'il y ait une bonne "proposition" autour de la compensation de l'entreprise pour tout le monde, des ventes, de la production, des services logistiques et des services qui ont été assimilés à l'un des trois susmentionnés par la direction. Cependant, en tant que collègues bleus et syndicat, nous ne pensons pas qu'il soit possible pour des groupes qui ont également travaillé dans la vente/logistique/production de ne pas réclamer ces avantages supplémentaires.

Depuis le début des négociations, nous avons transmis à la direction que l’ensemble des services qui se mettaient aux services de la vente méritaient ce cadeau et le faisaient sans conditions. Nous avons proposé de les récompenser également, bien qu'au prorata du nombre de jours travaillés. Après avoir insisté à plusieurs reprises, la direction a maintenu sa position et nous regrettons toujours que tout le monde ne soit pas récompensé de la même manière.